Organi šole

PRIKAZ ORGANOV ŠOLE IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnateljica ga. Anita AMBROŽ, pomočnica ravnateljice je ga. mag. Helena Boh,  pedagoški vodja enote OŠPP je g. dr. Tine Pajk.

Poleg ravnateljice je organ šole tudi svet šole, ki ga sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja: Blaž KRAJNC, Primož TANDLER, Miha URH,
– pet predstavnikov šole: Miha ŠRIMPF, Majda M. LESJAK, Polonca DOBNIK, Jolanda VERHNJAK, Olga ČERU,
– trije predstavniki staršev: Nace ŠTRUC, Marko TOPOLOVEC, Sašo PAVLIČ.
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vsakega posameznega oddelka.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

– učiteljski zbor šole
– oddelčni učiteljski zbor
   – razredna stopnja
   – predmetna stopnja
   – učiteljski zbor OŠPP
– razredniki
– strokovni aktivi

Dostopnost